Regulaminy konkursów

Konkurs "Do wygrania dwie butelki"

§ 1 Podmioty zaangażowane w organizację Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu „Dwie butelki do wygrania” jest BEDRINK Sp. z o.o., z siedzibą w Suchej przy ulicy Granicznej 13B, 26-800 Sucha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000861821, NIP: 7981482395, REGON: 387136188, kapitał zakładowy: 5 000 zł

Partnerami Konkursu oraz fundatorami Nagród są:

 • Organizator Konkursu,
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2 Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się dnia 2 kwietnia 2021 r. o godzinie 10, a zakończy dnia 4 kwietnia 2021 r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy nadsyłać do dnia 4 kwietnia 2021 r. do godziny 23.59
 3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na fanpage’ach Organizatora/ów i w terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu.
 4. Realizacja Nagród będzie następować do dnia 18 kwietnia 2021 r.
 5. W czasie trwania Konkursu zostanie przyznana 1 („jedna”) Nagroda.
 6. Konkurs będzie publikowany na Fanpage’ach Organizatora:

§ 3 Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy/ów Konkursu, Organizator/zy powoła/ją Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
 2. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu oraz złożenia oświadczenia w zakresie pełnoletności (ukończenia 18 roku życia).
 3. Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”) jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 5 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na Fanpage’u Organizatora, tj.:
  • https://www.instagram.com/silversharky_official/,
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
 3. Jeden Uczestnik może tylko raz odpowiedzieć.
 4. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca zostanie wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
 5. Laureat/Laureaci Konkursu (zwany/i „Zwycięzcą”/”Zwycięzcami”) zostanie/ną poinformowany/i o Nagrodzie/dach za pośrednictwem Fanpage’a/ów Organizatora/ów i pozostałych Fundatorów wymienionych w ust. 1 powyżej.
 6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

§ 6 Oświadczenia Uczestnika

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 7 Wybór Zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu 1 („jednego”) zwycięzcę.
 2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze zwycięzcy. Kryterium wyboru jest profil na Instagramie.
 3. Wybór Zwycięzcy zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 11 kwietnia 2021 r. na wydarzeniu konkursowym na Facebooku i Instagramie na Fanpage’ach, na których ogłoszony jest post konkursowy.
 4. Zwycięzca/y w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże/ą Organizatorowi swoje dane adresowe, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody/ód.
 5. Jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy/ów Konkursu, Zwycięzca/y nie skontaktuje/ą się z Organizatorem/ami w celu przekazania danych wskazanych w ust. 5 powyżej, nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 8 Nagroda

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci butelki Classic Fast Black oraz Classic Bubble Gum tj.:
 2. Wartość Nagrody wynosi 169,98 zł (słownie:  sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy ) złotych.
 3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
 5. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. Jednocześnie, aby odebrać Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody Zwycięzcy.
 8. Laureat/ci Konkursu przyjmując Nagrodę zgadza/ją się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego/ich wizerunku w materiałach promocyjnych do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym na Fanpage’u/ach Organizatora/ów.

§ 9 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator/zy zastrzega/ją sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  • wykorzystują różne profile społecznościowe na Facebook i Instagram do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
  • jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 Prawa własności intelektualnej do Prac

 1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator/zy w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa/ją od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy
 3. Organizator/zy, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega/ją, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa/ją nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  • W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  • Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 4. Organizator/zy uprawniony/uprawnieni jest/są do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora/ów w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora/ów do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora/ów Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BEDRINK Sp. z o.o.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, uiszczenie podatku od nagród, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres e-mail:), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia
 8. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem/ami np. za pośrednictwem Facebook’a czy poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: bok@silversharky.com w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator/zy ustosunkuje/ą się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu/im reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku

Konkurs #mysharky

§ 1 Podmioty zaangażowane w organizację Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu „#MYSHARKY” jest BEDRINK Sp. z o.o., z siedzibą w Suchej przy ulicy Granicznej 13B, 26-800 Sucha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z Siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000861821, NIP: 7981482395, REGON: 387136188, kapitał zakładowy: 5 000 zł

Partnerami Konkursu oraz fundatorami Nagród są:

 • Organizator Konkursu,
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

§ 2 Czas i miejsce trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca o godzinie 1.00, a kończy ostatniego dnia miesiąca o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Konkurs jest cykliczny tzn. odnawia się w każdym nowym miesiącu.
 3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy nadsyłać do ostatniego dnia miesiąca do godziny 23.59
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na fanpage’ach Organizatora/ów i w terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu w danym miesiącu.
 5. Realizacja Nagród będzie następować do dnia 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 6. W czasie trwania Konkursu zostanie przyznana 1 („jedna”) Nagroda.
 7. Konkurs będzie publikowany na Fanpage’ach Organizatora/ów:

§ 3 Komisja konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzcy/ów Konkursu, Organizator/zy powoła/ją Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
 2. W skład Komisji wejdą …… osoby wskazane przez Organizatora/ów.

§ 4 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz są zarejestrowanymi użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu oraz złożenia oświadczenia w zakresie pełnoletności (ukończenia 18 roku życia).
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora/ów oraz pozostałych Fundatorów Nagrody, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
 5. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”) jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 5 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na Fanpage’u/ach Organizatora/ów oraz na podstronie Konkurs #mysharky, tj.:
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
  • Zaobserwowania profilu Silversharky_official na Instagramie.
  • Zrobienia zdjęcia z butelką SILVER SHARKY lub samej butelki.
  • Opublikowania zdjęcia na swoim profilu Instagram oraz użycie hasztagu #MYSHARKY i oznaczenie profilu Silversharky_official.

 

 1. Jeden Uczestnik może tylko raz wziąć udział w Konkursie danego miesiąca.
 2. Wybrany przez Komisję Konkursową Zwycięzca/y zostanie/ną wyróżniony nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
 3. Laureat/Laureaci Konkursu (zwany/i „Zwycięzcą”/”Zwycięzcami”) zostanie/ną poinformowany/i o Nagrodzie/dach za pośrednictwem Fanpage’a/ów Organizatora/ów i pozostałych Fundatorów wymienionych w ust. 1 powyżej.
 4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

§ 6 Oświadczenia Uczestnika

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem,, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora/ów w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 7 Wybór Zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu 1 („jednego”) zwycięzcę.
 2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze zwycięzcy. Kryterium wyboru jest najładniejsze zdjęcie zdaniem komisji.
 3. Wybór Zwycięzcy/ów zostanie podany do publicznej wiadomości w 7 dniu na wydarzeniu konkursowym na Facebooku i Instagramie na Fanpage’u/ach, na którym/ch ogłoszony jest post konkursowy.
 4. Zwycięzca/y w terminie 7 dni kalendarzowych od daty opublikowania rozstrzygnięcia przekaże/ą Organizatorowi swoje dane adresowe, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagrody/ód.
 5. Jeśli w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzcy/ów Konkursu, Zwycięzca/y nie skontaktuje/ą się z Organizatorem/ami w celu przekazania danych wskazanych w ust. 5 powyżej, nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 8 Nagroda

 1. Zwycięzca/y Konkursu otrzyma/ją nagrodę w postaci dowolnego produktu z dostępnego asortymentu e-sklepu Silversharky.com tj.:
 2. Wartość Nagrody wynosi od 74,99 zł do 84,99 zł (słownie: od  siedemdziesiąt cztery złote 99/100 do osiemdziesiąt cztery złote 99/100) złotych.
 3. Po wybraniu nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
 5. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 6. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator/zy zastrzega/ją sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. Jednocześnie, aby odebrać Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody Zwycięzcy.
 8. Laureat/ci Konkursu przyjmując Nagrodę zgadza/ją się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego/ich wizerunku w materiałach promocyjnych do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym na Fanpage’u/ach Organizatora/ów oraz pozostałych Fundatorów. Zdjęcie zostanie dodane na podstronę https://silversharky.com/konkurs/.

§ 9 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator/zy zastrzega/ją sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  • wykorzystują różne profile społecznościowe na Facebook i Instagram do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
  • jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej w Pracy konkursowej lub naruszenia praw autorskich.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 Prawa własności intelektualnej do Prac

 1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator/zy w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa/ją od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy
 3. Organizator/zy, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega/ją, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa/ją nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
  • W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  • W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  • W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
  • Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 4. Organizator/zy uprawniony/uprawnieni jest/są do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora/ów w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora/ów do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora/ów Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest BEDRINK Sp. z o.o.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników przez administratora danych jest organizacja Konkursu, w szczególności przyjmowanie Prac konkursowych, wyłonienie Zwycięzcy, zapewnienie kontaktu ze Zwycięzcą i realizację Nagrody, uiszczenie podatku od nagród, jak również rozpatrywanie reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu.
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.
 4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres e-mail: bok@silversharky.com), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia
 8. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: https://silversharky.com/regulaminy-konkursow/
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem/ami np. za pośrednictwem Facebook’a, Instagrama’a czy poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: bok@silversharky.com w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator/zy ustosunkuje/ą się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu/im reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku